• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Об'єднання
громад

Про затвердження Положення про громадську раду старостинського округу

Про внесення на розгляд

міської ради проекту

рішення «Про затвердження

Положення про громадську раду

старостинського округу»

 

 

 

Керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

в и р і ш и в:

 

1. Внести на розгляд міської ради проект рішення «Про затвердження Положення про громадську раду старостинського округу» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Р.Марцінківа.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   Руслан Марцінків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Положення

про громадську раду

старостинського округу

 

 

 

З метою  сприяння участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, керуючись ст. 140 Конституції України,     ст. 4, 10, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

вирішила:

 

1.Затвердити Положення про громадську раду старостинського округу (додається).

2.Секретаріату Івано-Франківської міської ради (Н.Карабин) опублікувати це рішення в газеті «Західний кур’єр»

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради І.Шевчука.

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                           Руслан Марцінків

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від “__” _______2019р.

№ ____________

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду старостинського округу

 

1. Загальні положення

         1.1. Громадська рада старостинського округу при Івано-Франківській міській раді (далі - громадська рада) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом при Івано-Франківській міській раді у визначеному міською радою населеному пункті (далі - відповідному селі).

1.2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, а також цим Положенням.

1.3. Метою діяльності громадської ради є забезпечення участі мешканців відповідного села у вирішенні питань відповідного населеного пункту, здійснення громадського контролю за діяльністю старости, налагодження ефективної взаємодії Івано-Франківської міської ради з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації місцевої політики.

         1.4. Положення про громадську раду села Івано-Франківської міської територіальної громади при Івано-Франківській міській раді  (далі - Положення) затверджується Івано-Франківською міською радою. Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради.

        

2. Завдання, функції та права громадської ради

 

2.1. Основними завданнями громадської ради є:

- сприяння реалізації конституційного права самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України;

- здійснення громадського контролю за діяльністю старости, відповідного села;

- забезпечення врахування старостою громадської думки при формуванні та реалізації місцевої політики та при підготовці проектів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, що стосуються відповідного села (сіл);

         - сприяння врахуванню громадської думки та розгляд пропозицій інститутів громадянського суспільства щодо поліпшення умов проживання та захисту конституційних прав населення у відповідному селі;

         - сприяння в організації проведення культурно-освітянських заходів в інтересах громади у відповідному селі.

2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

- попередньо розглядає проекти рішень міської ради, виконавчого комітету з питань, що стосуються відповідного села;

- розробляє та подає старості пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

- подає старості пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації місцевої політики у відповідній сфері, удосконалення роботи виконавчих органів міської ради на території відповідного села;

         - збирає, узагальнює та подає старості, міському голові, міській раді та її виконавчим органам інформацію щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

         - організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку села;

         - готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.3. Громадська рада має право:

- самостійно визначати порядок та затверджувати регламент своєї роботи;

- утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо);

- залучати до роботи працівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

- організовувати і проводити семінари, конференції та інші заходи;

- отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, інформацію, необхідну для забезпечення діяльності громадської ради;

- звертатись до старости, міського голови, міської ради та її виконавчих органів з питань їх діяльності, вносити пропозиції щодо вдосконалення їх роботи.

3. Членство у Громадській раді

 

         3.1. До складу Громадської ради можуть бути включені представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України чи інші особи, за поданням старости відповідного села.

         3.2. До складу громадської ради не можуть бути включені народні депутати України, депутати обласної та міської рад.

         3.3. Склад громадської ради затверджується виконавчим комітетом міської ради, за поданням старости відповідного села.

         3.4. Членство в громадській раді є індивідуальним.

 

4. Керівництво Громадської ради

 

         4.1. Громадську раду очолює голова, який за посадою є старостою відповідного села.

         4.2. У разі припинення повноважень голови громадської ради чи неможливістю виконувати ним свої обов’язки з вагомих причин його обов’язки виконує визначений рішенням громадської ради член громадської ради.

         4.3. Голова громадської ради:

         - організовує діяльність громадської ради;

         - організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

         - підписує документи від імені громадської ради;

         - представляє громадську раду у відносинах з міською радою та її виконавчими органами, об'єднаннями громадян, іншими органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

         4.4. З числа членів громадської ради для ведення діловодства та ведення протоколів засідань за рішенням громадської ради може бути обраний секретар громадської ради.

Секретар громадської ради обирається на засіданні ради більшістю голосів від загального складу ради.

 

5. Організаційні засади діяльності Громадської ради

 

         5.1. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не менш ніж один раз на квартал.

         5.2. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради або однієї третини загального складу її членів.

         5.3. Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради.

         5.4. Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

         5.5. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

         5.6. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

         5.7. Установчі документи, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті міської ради в розділі "Громадська рада".

         5.8. Забезпечення роботи громадської ради приміщенням, засобами  зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснюється старостою відповідного села.

 

 

Секретар міської ради                                                          Віктор Синишин

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ