• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Об'єднання
громад

Про внесення на розгляд міської ради проекту рішення «Про затвердження Положення про старосту»

 

 

Про внесення на розгляд

міської ради проекту рішення

«Про затвердження Положення

про старосту»

 

 

Керуючись ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в:

1. Внести на розгляд міської ради проект рішення «Про затвердження Положення про старосту»  (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради І.Шевчука.

 

 

Міський голова                                                                     Руслан Марцінків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Положення

про старосту

 

 

 

Відповідно до частини 7 статті 141, пункту 2 частини 3 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

 

вирішила:

 

1. Затвердити Положення про старосту (додається).

2. Секретаріату Івано-Франківської міської ради (Н.Карабин) опублікувати це рішення в газеті «Західний кур’єр»

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради І.Шевчука.

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   Руслан Марцінків           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

дорішення міської ради

від “___” ________ 2019р.

№ _____________

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про старосту

 

1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення про старосту (надалі – Положення) розроблене відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України та визначає правовий статус старости, порядок його обрання та припинення повноважень, його повноваження та  відповідальність.

1.2  Положення затверджується рішенням міської ради територіальної громади (далі – міської ради).

1.3. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування відповідного села, яке перебуває у складі міської територіальної громади. Староста обирається жителями відповідного села у визначеному законом порядку.

1.4. Правовою основою діяльності старости є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства України,  Статут об’єднаної територіальної громади,рішення міської ради та це Положення.

1.5. Староста за посадою є членом виконавчого комітету міської ради, де представляє інтереси мешканців відповідного села.

1.6. Староста виконує свої обов’язки на постійній основі. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю.

1.7. На старост поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлено законом.

1.8. На старосту поширюються обмеження визначені Законом України «Про запобігання корупції».

 

 

 

2. Повноваження старости

 

2.1. Староста:

1) представляє інтереси жителів відповідного села у виконавчих органах міської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села;

4) сприяє жителям відповідного села у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі;

13) сприяє створенню громадського активу в селі, який визначатиме пріоритетність місцевих інтересів та проведення робіт на відповідній території села;

14) сприяє створенню умов для розвитку культури, відродження осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

15) сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю;

16) сприяє створенню умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

17) здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

 

2.2. Обов’язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту об’єднаної територіальної громади, регламентів міської ради та виконавчого комітету, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з об’єднаною територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, громадою та її членами;

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради, виконувати доручення міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів; організовувати виконання рішень зборів членів відповідної громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідного села програм соціально-економічного та культурного розвитку,  затверджених рішенням ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань;

5) вести прийом громадян згідно з визначеним рішенням виконавчого комітету графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання прав і законних інтересів жителів села у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та  спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного населеного пункту об’єднаної територіальної громади, вживати заходів до його підтримання в належному стані;

8) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного населеного пункту об’єднаної територіальної громади громадського порядку, станом виконання встановлених рішеннями ради правил з питань благоустрою території населеного пункту територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, правил торгівлі на ринках та дотримання тиші в громадських місцях тощо;

9) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного населеного пункту об’єднаної територіальної громади;

10) сприяти проведенню контрольних заходів на території відповідного населеного пункту (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

11) сприяти діяльності органів самоорганізації населення відповідного старостинського округу;

12) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

13) періодично звітувати (не менше одного разу на рік) перед радою, зборами членів відповідної громади чи у інший спосіб, передбачений Статутом об’єднаної територіальної громади, про свою роботу;

14) здійснювати облік раціонального використання енергоносіїв на території відповідного старостинського округу;

15) вчиняти нотаріальні дії передбачені частиною першою ст.37 Закону України «Про нотаріат» на території старостинського округу;

16) може надавати довідки, довідки-характеристики фізичним та юридичним особам, які проживають на території відповідного старостинського округу;

17) забезпечувати зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідного старостинського округу, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;

18) вести діловодство, облік і звітність з передачею документів до архіву;

19) забезпечувати здійснення військового обліку військово-зобов'язаних і призовників, мобілізаційну роботу на території старостинського округу відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Про військовий обов’язок і військову службу, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» № 921 від 07.12.2016 року.
Забезпечують функціонування пунктів збору на базі адміністративних приміщень колишніх сільських рад для проведення оповіщення військовозобов’язаних, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, які мають мобілізаційне завдання на постановку техніки за місцем роботи та місцем проживання, а також забезпечують роботу Адміністрації зазначених пунктів збору;

20) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України, Статутом міської об’єднаної  територіальної громади, іншими актами її органів;

21) виконувати поточні доручення міської ради та її виконавчого комітету, голови, звітувати про їх виконання.

 

          2.3. Староста має право:                                   

1) офіційно представляти громаду, її членів в органах місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядають питання, що зачіпають інтереси членів відповідної громади;

2) одержувати безоплатно від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб, що розташовані на території територіальної громади, необхідні для виконання покладених на нього завдань, інформацію, документи і матеріали;

3) погоджувати проекти рішень ради та її виконавчого комітету щодо майна об’єднаної територіальної громади, розташованого на території відповідного села об’єднаної територіальної громади;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету ради з питань, які стосуються інтересів відповідної громади; оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної громади, її членів з питань, що стосуються інтересів громади чи інтересів територіальної громади загалом;

5) порушувати у виконавчому комітеті ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на території відповідного старостинського округу незалежно від форми власності.

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до підпункту 5 цього пункту, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення осіб, з вини яких сталося порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органом самоорганізації населення відповідного старостинського округу;

8) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів, у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного старостинського округу;

9) здійснювати контроль за дотриманням норм чинного законодавства України, виконанням посадових обов’язків працівниками та посадовими особами міської ради, що здійснюють свої повноваження на території відповідного старостинського округу.

2.4. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

2.5. Здійснення контролю за дотриманням вимог пункту 3.4 цього Положення, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену радою.

 

3. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності

 

3.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, організація діловодства та інші питання діяльності старости визначаються виконавчим комітетом міської ради.

3.2. Графік прийому жителів відповідного села старостою затверджується виконавчим комітетом міської ради з врахуванням вимог діючого законодавства.

3.3. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється у встановленому порядку.

 

4. Підзвітність та підконтрольність старости

 

4.1.  При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями відповідного села, відповідальним - перед міською радою.

        4.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного села на відкритій зустрічі з громадянами.

 На вимогу не менше половини депутатів міської ради староста інформує раду про свою роботу.

 

 

5. Відповідальність старости

 

5.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед радою та громадою.

5.2. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до закону. 

5.3. Повноваження старости припиняються достроково у встановленому законом порядку

5.4. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

5.5. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», з особливостями, передбаченими частинами четвертою і п’ятою статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

5.6.  При використанні у своїй роботі печатки несе персональну відповідальність за її збереження та використання, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію».

 

 

 

 
Секретар міської ради                                                    Віктор Синишин

 

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ