• Івано-Франківськ
  для туристів
 • Мобільний
  Івано-Франківськ
 • Відвідай
  Івано-Франківськ
Меню

Актуально

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

_________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

_20211117247_
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю « ЗАХІДНАДРАСЕРВІС»,

код згідно з ЄДРПОУ 36282935

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

 1. 1.                      Інформація про суб’єкта господарювання:

Місцезнаходження: 77706, Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н,                                   смт. Богородчани, вул. Шевченка, буд.49;

Адреса для листування: 79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, буд.12, кв.9;

тел.: (032) 261 04 99; факс: (032) 261 06 50.

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:

Спорудження пошукової свердловини №8-Гаврилівська. Мета буріння – пошуки газових покладів у відкладах верхнього бадену. Максимальна глибина – 1300 м. Підключення свердловини до установки підготовки газу «Гаврилівська» на відстань – 5900 м. Спосіб буріння – роторний, передбачається кріплення ствола свердловини високогерметичними обсадними трубами. Технічних альтернатив для виконання пошуково-розвідувальних робіт та видобутку природного газу немає. Очікуваний об’єм видобутку природного газу по свердловині становить 20-40 тис м3/добу. Підключення свердловини включає обв’язку устя свердловини та прокладання газопроводів-шлейфів.

Технічна альтернатива 1

Буріння свердловин буровою установкою з електроприводом

          Технічна альтернатива 2

Буріння свердловин буровою установкою з дизельним приводом

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, Івано-Франківська міська територіальна громада (поблизу с. Камінне). Розташування устя свердловини обумовлюється оптимальними геологічними умовами розкриття перспективних продуктивних горизонтів і поверхневими умовами, територіальні альтернативи для яких відсутні.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності: забезпечення енергоресурсами, створення робочих місць, наповненням місцевих бюджетів шляхом часткового зарахування рентної плати за користування надрами до бюджетів різних рівнів, зокрема 2% рентної плати за користування надрами надходить до районних бюджетів, 3% до бюджетів  територіальних громад та 2% до обласних бюджетів за місцем здійснення планової діяльності (видобування корисних копалин).

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо): для спорудження свердловини передбачається використання бурової установки з дизельним приводом потужність до 800 кВт (як альтернатива – бурова установка з електроприводом), глибина свердловини – 1300 м. На період спорудження свердловини передбачається укладання угоди на займання земельної ділянки площею 1,2 га з землекористувачем (за погодженням з її власником).

Застосовується типова схема обв’язки устя свердловин. Обрано оптимальний маршрут і довжину траси газопроводу з урахуванням рельєфу та існуючих комунікацій. Об’ємно-планувальні й конструктивні рішення прийняті на основі діючих норм із урахуванням кліматичних умов району будівництва й «Переліку основних будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». В залежності від довжини газопроводу роботи по підключенню свердловини розраховані на термін до трьох місяців. У будівельних роботах залучено від 10 до 14 одиниць спецтехніки.

Площа відводу земель у довгострокове користування на період експлуатації свердловин– до 0,030 га.

               
               6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
·         при бурінні свердловини встановлюється санітарно-захисна зона. Порядок встановлення санітарно-захисної зони та її розміри визначені Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України №173 від 19.06.1996. Обмеження планової діяльності проводити у відповідності до чинного Законодавства України.
·         Щодо технічної альтернативи 1:
– 300 м при бурінні буровою установкою з електроприводом;
·         Щодо технічної та територіальної альтернативи 2:
– 500 м при бурінні буровою установкою із дизельним приводом;
·         вміст шкідливих речовин в повітрі – в межах ГДК;
·         рівень шуму – в межах норми;
·         дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел.
 
               7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
               Щодо технічних та територіальних альтернатив:
·         Розробляється та виконується комплекс технологічних, технічних, організаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи промислових споруд. Ведеться первинний облік відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам;
·         Проведення топографо-геодезичних, інженерно-геологічних та екологічних вишукувань виконуватимуться в необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів; проведення охоронних, відновлювальних та захисних заходів, а саме зняття родючого шару ґрунту з метою наступної рекультивації згідно ГСТУ 41-00032626-00-023-2000, газопровід-шлейф для підключення свердловини прокладається підземно, паралельно рельєфу, на глибині 1,2 м до низу труби. По трасі газопроводу для підключення свердловини  передбачається зняття і наступна рекультивація родючого шару ґрунту після його прокладання;
·    Для здійснення контролю рівня забруднення навколишнього середовища на ділянці розташування родовища здійснюватиметься моніторинг стану атмосферного повітря, ґрунту та води.
·    Персонал виробничих підрозділів проходить періодичне навчання та атестацію з правил техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.
 
               8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
               Щодо технічних альтернатив:

- ґрунт – негативний вплив під час роботи будівельної техніки, відпрацьованого бурового розчину та мінералізованих вод при відкритому фонтануванні та прокладанні газопроводів;

- атмосферне повітря – викиди шкідливих речовин під час проведення  зварюваних робіт; під час підготовки та використання бурового розчину; під час роботи дизельних двигунів; під час випробування свердловин на приплив нафтогазових флюїдів (спалювання газу на факелі), а саме: азоту оксиди (NOх), сажа, ангідрит сірчистий, бенз(а)пірен, вуглеводні насичені С1219, пил вуглепородний, кальцію гідроксид, неметанові леткі органічні сполуки, вуглекислий газ, в незначній кількості сольвент, аміак, спирт бутиловий, толуол.

- водне середовище – можливе забруднення буровим розчином та промивною рідиною після гідровипробувань газопроводів;

- рослинний та тваринний світ – незначний вплив;

- вплив на навколишнє соціальне середовище (населення) – позитивний;

- навколишнє техногенне середовище негативний вплив – відсутній;

- клімат і мікроклімат – незначний у зв’язку з короткочасністю та локальністю планованої діяльності.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”): друга категорія видів діяльності (у відповідності з пунктом 1 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля - відсутня.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також на соціальне і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ, клімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речових на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

-  підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

-  проведення громадського обговорення планованої діяльності;

-  аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

-  надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

-  врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. 14.  Рішення про провадження планованої діяльності:

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження даної планованої діяльності

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається Управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. 15.                  Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації, 76014, м. Івано-Франківськ, вул..Сахарова 23А, main@eco.if.gov.ua. Контактна особа – Пліхтяк Андрій Дмитрович, (0342) 52-61-50.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

Актуально

Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 47,15 кв.м в будинку на вул. Симона Петлюри, 19 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 21 Січ 2021 15:35
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 196,3 кв.м, розташованих за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 69
Опубліковано: 21 Січ 2021 15:34
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлового приміщення площею 13,0 кв.м в підвалі будинку на вул. Бельведерській, 17 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 21 Січ 2021 15:33
В насінні кунжуту, що експортувалось з Індії, виявили оксид етилену
Опубліковано: 19 Січ 2021 12:41
Як повернути товар належної якості під час локдауну
Опубліковано: 18 Січ 2021 9:39
Встановлено факти невідповідності виробництва та/або обігу харчових продуктів
Опубліковано: 15 Січ 2021 14:32

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ