• Івано-Франківськ
  для туристів
 • Мобільний
  Івано-Франківськ
 • Відвідай
  Івано-Франківськ
Меню

Діяльність
з енергозбереження та екології

ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ ФІНАНСУВАННЯ (ГРАНТОВА ПОЛІТИКА) ТА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЧАСТКОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ПРОГРАМИ

Розділ 1. ГРАНТОВА ПОЛІТИКА

 

 1. В цьому Додатку до Програми визначаються засади грантової політики, порядок визначення розміру та порядок сплати Гранту, що виплачується Фондом відповідно до умов Програми для відшкодування Прийнятних витрат на:

1.1.    проведення попереднього Енергетичного аудиту; розробку проектної документації та її експертизу (в тому числі обстеження об’єкту (будівлі)); послуги з технічного та авторського нагляду; Сертифікацію енергетичної ефективності після реалізації Проекту; обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності під час реалізації Проекту (далі для цілей цього Додатку – Прийнятні Витрати на підготовку та реалізацію Проектів);

1.2.    впровадження Заходів з енергоефективності, що включає вартість робіт (послуг), обладнання та матеріалів, перелік яких наведено в Додатку 2 до цієї Програми (далі для цілей цього Додатку – Прийнятні Витрати на будівельні роботи).

 1. Для перших 300 (трьохсот)[1] Заявок на участь, які були схвалені Фондом:

2.1.    Розмір Гранту становить:

2.1.1.                    Для Прийнятних витрат на підготовку та реалізацію Проектів – 70 % (сімдесят відсотків) таких витрат.

2.1.2.                    Для Прийнятних Витрат на будівельні роботи:

2.1.2.1.            Для Пакету заходів «А» – 60 % (шістдесят відсотків) таких витрат.

2.1.2.2.            Для Пакету заходів «Б» – 70 % (сімдесят відсотків) таких витрат.

2.2.    Внесок Бенефіціара має становити не менше:

2.2.1.                    Для пакету заходів «А»:

2.2.1.1.            40 % (сорок відсотків) Прийнятних Витрат на будівельні роботи;

2.2.1.2.            30 % (тридцять відсотків) Прийнятних Витрат на підготовку та реалізацію Проекту.

2.2.2.                    Для пакету заходів «Б» – 20 % (двадцять відсотків) загальної суми Прийнятних Витрат на підготовку та реалізацію Проекту та Прийнятних витрат на будівельні роботи.

 1. Починаючи з 301 (триста першої) Заявки на участь у Програмі, схваленої Фондом:

3.1.    Розмір Гранту становить:

3.1.1.                    Для Прийнятних витрат на підготовку та реалізацію Проектів – 70 % (сімдесят відсотків) таких витрат, але не більше ніж гранична сума відшкодування таких витрат, яка становить:

3.1.1.1.            15 % (п’ятнадцять відсотків) Прийнятних витрат на будівельні роботи – для Пакету заходів «А»;

3.1.1.2.            5 % (п’ять відсотків) Прийнятних витрат на будівельні роботи – для Пакету заходів «Б».

Для забезпечення дотримання встановлених вимог щодо граничної суми відшкодування таких витрат під час розрахунку третього Траншу Гранту здійснюється відповідне коригування розміру Гранту згідно із пунктом 8 цього Додатку.

3.1.2.        Для Прийнятних Витрат на будівельні роботи:

3.1.2.1.            для Пакету заходів «А» – 40 % (сорок відсотків) таких витрат;

3.1.2.2.            для Пакету заходів «Б» – 50 % (п’ятдесят відсотків) таких витрат.

3.2.    Внесок Бенефіціара має становити не менше:

3.2.1.                    для пакету заходів «А» – 40 % (сорок відсотків) загальної суми Прийнятних Витрат на підготовку та реалізацію Проекту та Прийнятних витрат на будівельні роботи;

3.2.2.                    для пакету заходів «Б» – 20 % (двадцять відсотків) загальної суми Прийнятних Витрат на підготовку та реалізацію Проекту та Прийнятних витрат на будівельні роботи.

 1. Виплата Гранту Фондом здійснюється поетапно Траншами у визначеному відповідно до цього Додатку розмірі та відповідно до умов Програми та Грантового Договору на підставі Заявок та інших документів, що подаються Заявником/Бенефіціаром, а саме:

4.1.    Перший Транш – часткове відшкодування Прийнятних витрат на проведення попереднього Енергетичного аудиту.

4.2.    Другий Транш – часткове відшкодування Прийнятних витрат на розробку проектної документації та її експертизу (в тому числі обстеження об’єкту (будівлі)).

4.3.    Третій Транш – часткове відшкодування Прийнятних витрат на послуги з технічного та авторського нагляду, сертифікацію енергетичної ефективності після реалізації Проекту, обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено Заходи з енергоефективності під час реалізації Проекту; Прийнятних Витрат на будівельні роботи. Розрахунок третього Траншу Гранту здійснюється з урахуванням розміру Гранту, встановленого у пунктах 2.1 або 3.1 цього Додатку, та коригування суми Гранту, що здійснюється відповідно до пункту 8 цього Додатку.

 

Розділ 2. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЧАСТКОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

 

 1. Не допускається повторне відшкодування Прийнятних витрат, що за своєю суттю та типом відповідають переліку, зазначеному у пункті 1 цього Додатку, якщо вони вже були включені у розрахунок розміру Гранту, який виплачений Бенефіціару Фондом відповідно до умов Програми (наприклад, якщо після отримання від Фонду часткового відшкодування Прийнятних витрат на розробку проектної документації та її експертизу (в тому числі обстеження об’єкту (будівлі)), у Бенефіціара виникла необхідність повторного виготовлення проектної документації (внесення змін тощо); при цьому, Фонд не обмежує право Бенефіціара на замовлення та оплату таких послуг, але відшкодування таких витрат не здійснює).
 2. В рамках реалізації Проекту не допускається отримання Прибутку Бенефіціаром, а саме отримання Бенефеціаром сумарно Гранту та Іншої допомоги на відшкодування Прийнятних Витрат у розмірі, що перевищує 100 % Прийнятних Витрат (крім відшкодування процентів та інших комісійних платежів за кредитними зобов’язаннями Заявника/Бенефіціара).
 3. У разі отримання Бенефіціаром Іншої Допомоги для фінансування Прийнятних Заходів, що реалізуються в рамках Проекту, та/або відшкодування Прийнятних витрат, Бенефіціар зобов’язаний повідомити Фонд про отримання такої допомоги під час подачі Заявки на участь та/або будь-якої Заявки (на будь-якому з етапів).

У разі якщо Бенефіціар отримав Іншу Допомогу після подання останньої із Заявок та/або після закінчення Строку реалізації Проекту, але до 01 квітня 2030 року, такий Бенефіціар зобов’язаний повідомити про це Фонд протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання такої допомоги.

 1. На підставі повідомлення, отриманого Фондом згідно із пунктом 7 цього Додатку, або отримання підтвердженої інформації з інших джерел, сума Гранту (Траншу Гранту), яка ще не виплачена Бенефіціару, зменшується на позитивне значення суми коригування (далі – Сума коригування).

Сума коригування розраховується за такою формулою:

кориг = СД – (ПВ - СГ - ВБ),

де

кориг – сума коригування;

СД – сума отриманої Іншої Допомоги;

ПВ – загальна сума Прийнятних Витрат;

СГ – розмір Гранту, визначений у пунктах 2.1 або 3.1 цього Додатку;

ВБ – Внесок Бенефіціара, визначений у пунктах 2.2 або 3.2 цього Додатку.

 

У разі якщо на момент отримання Фондом повідомлення, визначеного у пункті 7 цього Додатку, або отримання з інших джерел підтвердженої інформації про отримання Бенефіціаром Іншої допомоги, виплата Бенефіціару першого та/або другого Траншів Гранту вже відбулась, Фонд коригує фактичний розмір Гранту та зменшує третій Транш Гранту на Суму коригування. Якщо за результатами такого коригування встановлено, що сума попередньо виплачених Траншів Гранту перевищує скоригований розмір Гранту, сума такого перевищення підлягає обов’язковому поверненню Бенефіціаром протягом 10 (десяти) банківських днів після отримання ним письмової вимоги від Фонду, на рахунки, зазначені в такій письмовій вимозі.

У разі якщо на момент отримання Фондом повідомлення, визначеного у пункті 7 цього Додатку, або отримання з інших джерел підтвердженої інформації про отримання Бенефіціаром Іншої допомоги, виплата Бенефіціару третього Траншу Гранту вже відбулась в повному обсязі, Бенефіціар зобов’язаний протягом 10 (десяти) банківських днів після отримання письмової вимоги від Фонду повернути кошти в сумі, що дорівнюють Сумі коригування, на рахунки, зазначені у такій письмовій вимозі.

 1. У разі якщо Проектна документація містить окремі розділи, в яких визначені заходи (будівельні роботи, матеріали), які згідно з Додатком 2 до цієї Програми не відносяться до Прийнятних Заходів, та/або такі заходи визначені у відповідних розділах Проектної документації разом із Прийнятними заходами, то в такому випадку до Прийнятних витрат на розробку Проектної документації відносяться лише витрати на розробку тих розділів Проектної документації, що містять виключно Прийнятні заходи, та/або витрати на розробку Проектної документації в частині лише Прийнятних заходів. Вартість таких витрат зазначається окремо в акті(ах) приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг з розробки Проектної документації або у додаткових документах, підписаних уповноваженою особою виконавця відповідних робіт (послуг), які подаються Бенефіціаром до Фонду.

У разі неподання до Фонду акту(ів) приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг з розробки проектної документації або додаткових документів, підписаних уповноваженою особою виконавця відповідних робіт (послуг), в яких окремо зазначена сума витрат на розробку тих розділів Проектної документації, що містять виключно Прийнятні заходи та/або витрати на розробку проектної документації в частині лише Прийнятних заходів, витрати на розробку проектної документації не вважаються Прийнятними Витратами у повному обсязі.

 1. У разі якщо під час розрахунку Фондом Прийнятних витрат на кожному із етапів, Фонд встановив невідповідність Заявлених витрат формі Опису Проекту, Фонд має право призупинити строк розгляду відповідної Заявки для надання можливості Заявнику/Бенефіціару подати відповідні доповнення до Заявки.

У разі якщо Заявник/Бенефеціар не подав зміненої Форми опису Проекту та/або додаткових документів для підтвердження Заявлених витрат відповідно до умов Програми, при схваленні Заявки, розрахунок Прийнятних витрат здійснюється на підставі раніше отриманих документів.

 1. Додаткові витрати Бенефіціара з усунення Дефектів не вважаються частиною Прийнятних витрат, визначених Програмою, та не підлягають частковому відшкодуванню за Програмою.


[1] На усі Заявки на участь, що надійшли до Фонду в день надходження 300 (трьохсотої) Заявки на участь, у разі подальшого схвалення Заявки на участь Фондом відповідно до умов Програми, поширюється такий самий розмір Гранту, як і на перші 300 (триста) Заявок на участь. Днем надходження до Фонду 300 (трьохсотої) Заявки на участь вважається дата отримання такої Заявки на участь будь-яким з Банків-партнерів.

 

 

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ