• Івано-Франківськ
  для туристів
 • Мобільний
  Івано-Франківськ
 • Відвідай
  Івано-Франківськ
Меню

Проекти
рішень

Про внесення на розгляд міської ради проекту рішення «Про зміну назви Івано-Франківської гімназії №2 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області»


  

Керуючись ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.3 ст.12 Закону України «Про освіту», ч.1 ст.9 Закону України «Про загальну середню освіту», з метою приведення назви та установчих документів Івано-Франківської гімназії №2 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області у відповідність до вимог чинного законодавства, увічнення пам’яті Романа Шухевича,  виконавчий комітет міської ради

 

вирішив:

 

 1. Внести на розгляд міської ради проект рішення «Про зміну назви Івано-Франківської гімназії №2 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області» (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О.Левицького.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                Руслан Марцінків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про зміну назви Івано-Франківської  гімназії  №2 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області

 

 

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.3 ст.12 Закону України «Про освіту», ч.2 ст.8, ч.1 ст.9 Закону України «Про  загальну середню освіту», з метою  приведення  назви  та установчих документів Івано-Франківської  гімназії  №2  Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області у відповідність до вимог чинного законодавства, увічнення пам’яті Романа Шухевичаміська рада

 

вирішила:

 

 1.  Змінити назву Івано-Франківської   гімназії №2 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області на  Ліцей ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міської ради.
 2. Затвердити нову редакцію Статуту Ліцею ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міської ради (додається).
 3. Директору Ліцею ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міської ради здійснити заходи щодо державної реєстрації  змін до установчих документів у встановленому законодавством порядку.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О.Левицького та голову постійної депутатської комісії з питань гуманітарної політики М.Смаль.

 

 

 

Міський голова                                        Руслан Марцінків

 

 

 

 

 

 

Затверджено:

Івано-Франківською міською радою

Рішення від _____________№_________

Міський голова

____________ Р. Марцінків

«___» «___________» 2019р.

Погоджено:

Директор Департаменту освіти та науки Івано-Франківської мicькoї ради

 

_____________ І. Максимчук

 

«____» «___________» 2019р.

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ЛІЦЕЮ ім. Романа Шухевича

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ

2019

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1.    Ліцей ім. Романа Шухевича (далі-заклад освіти) Івано-Франківської  міської ради є комунальним закладом ІI-ІІІ ступенів, що здійснює освітню діяльність на двох рівнях (базової середньої та профільної середньої)  освіти.

1.2.    Юридична адреса закладу освіти: 76014 Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Шухевичів, буд. 35, код ЄДРПОУ 26264185.

1.3.    Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких  надана Верховною Радою України.

             Заклад освіти провадить освітню діяльність на підставі ліцензії (ліцензій), виданої (виданих) в установленому законодавством порядку, діє на підставі  Статуту.

1.4. Закладосвітиє юридичною особою має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, а також інші атрибути  юридичної особи відповідно  до законодавства України.

 1.5. Засновником (власником) закладу: Івано-Франківська міська рада Івано-Франківської області, уповноважений орган – Департамент освіти та науки.

 1.6. Заклад освіти є  неприбутковою  бюджетною  організацією.

 1.7. Утримання закладу освіти здійснюється за рахунок місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством України.

           1.8. Головною метою діяльності закладу освіти є:

           забезпечення     всебічного розвитку, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя  в суспільстві  та цивілізованої взаємодії  з природою, має прагнення до самовдосконалення  і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської активності.

            1.9. Мовою освітнього процесу у закладі освіти є державна мова.

            У закладі освіти  функціонують структурні підрозділи:

            Гімназія -  заклад   середньої освіти II ступеня.

            Ліцей  - заклад  середньої  освіти Ш ступеня.

           Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів закладу освіти визначається Положеннями, які затверджуються  керівником (директором) закладу освіти.

 

II. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

          2.1. Головними завданнями закладу освіти є:

виховання громадянина України;

формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

виконання вимог Державних стандартів базової середньої освіти, загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;

виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини i громадянина;

реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання шанобливого  ставлення до родини, поваги до народних  традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей  Українського народу та інших народів і націй;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування  гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження i зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців).

        2.2.Заклад освіти виконує наступні функції:

              реалізує положення  Конституції України, Законів України  «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

             задовольняє потреби громадян в здобутті базової середньої, загальної  середньої освіти;

забезпечує єдність навчання і виховання;

формує освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти;

створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

забезпечує відповідність рівня базової середньої освіти, загальної середньої освіти Державним стандартам освіти;

охороняє життя і здоров'я учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників закладу;

формує в учнів (вихованців) засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

забезпечує добір і розстановку кадрів;

планує власну діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти;

встановлює відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

видає документи про освіту у відповідності до чинного законодавства;

здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції.

Ш. ОРГАНІ3АЦІЯ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ

 

           3.1. Освітній процес у закладі освіти здійснюється відповідно до освітньої програми, розробленої та затвердженої відповідно до порядку, визначеного  законодавством.

           3.2. Основою для розроблення освітньої  програми в закладі освіти  є  Державний стандарт базової середньої освіти, загальної середньої освіти.

3.3. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником (директором).

3.4. На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

3.5. Виховання учнів (вихованців) у закладі освіти здійснюється в процесі урочної, позаурочної та роботи за межами ліцею.

     Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у  Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

3.6. У закладі освіти забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

     3.7. Примусове залучення учнів (вихованців) закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

     3.8. Діти з особливими освітніми потребами залучаються до позакласної та роботи за межами ліцею з урахуванням  їхнього віку, здібностей, інтересів, потреб, можливостей, індивідуальних особливостей освітньої діяльності  та стану здоров’я.

     3.9. Заклад освіти може здійснювати освітній процес за класно-урочною,  вечірньою, груповою, індивідуальною, сімейною (домашньою) формами навчання, за потреби  організовувати  інклюзивне навчання або педагогічний патронаж. На підставі  звернення батьків дитини  або осіб, які їх заміняють, заклад освіти для навчання дітей  з особливими освітніми потребами  утворює інклюзивні  та /або  спеціальні групи ( класи).

     3.10. Відрахування і зарахування учнів до структурного підрозділів гімназії, ліцею здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством, наказом  керівника (директора) закладу освіти.

3.11. Навчальний рік у закладі освіти розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.12. Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами тощо), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом у межах часу, передбаченого освітньою програмою. Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

3.13. Заклад здійснює освітній процес за формами навчання у відповідності до чинного законодавства та п’ятиденним робочим тижнем.

     Тривалість уроків становить – 45 хвилин.

     Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

     3.14. У закладі освіти можуть функціонувати групи продовженого дня, які створюються та фінансуються у порядку визначеному чинним законодавством.

 3.15. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, оцінювання  досягнень  дітей з особливими освітніми  потребами  здійснюється  у порядку та згідно із критеріями оцінювання,  встановленими  центральним органом  виконавчої влади  у сфері освіти та науки.

     3.16. Учні забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками у відповідності до вимог чинного законодавства.

     3.17. Організація харчування учнів, у тому числі забезпечення  безкоштовним харчуванням  дітей  пільгових категорій, а також дітей з особливими освітніми потребами здійснюється у встановленому законом порядку.

     3.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (вихованців), які закінчили заклад III ступеня вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації, яка може проходити в формі ЗНО.

     3.19. Заклад здійснює поточне та підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та способу.

3.20. Переведення учнів (вихованців) до наступного класу закладу здійснюється у встановленому  порядку.

     3.21. Випускникам закладу освіти видається відповідний документ про освіту.

     3.22. Документ про  загальну середню  освіту  для дітей  з порушенням  зору виготовляється  у відповідності до вимог чинного законодавства за рахунок коштів державного бюджету.

 

IV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

4.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:

     учні (вихованці);

     керівник;

     педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;

     інші спеціалісти;

     батьки або особи, які їх замінюють.

4.2. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, з 10 років.

4.3. Учні ( вихованці) закладу освіти мають право на:

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної діяльності тощо;

безпечні та нешкідливі умови навчання;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня (вихованця) закладу загальної середньої  освіти ;

   користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу  загальної середньої освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

4.4. Учні ( вихованці)  закладу освіти зобов’язані:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

залучатися до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку ліцею з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу загальної середньої  освіти;

дотримуватися Положення про ліцейну форму і зовнішній вигляд.

4.5. Залучення учнів ( вихованців) закладу освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

4.6. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти.

4.7. Педагогічні працівники мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед з метою реалізації компетентнісного навчання;

користування бібліотекою, культурною, спортивною, оздоровчою інфраструктурами закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

захист професійної честі та гідності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

безпечні і нешкідливі умови праці;

подовжену оплачувану відпустку;

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

4.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення учнями (вихованцями) закладу передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей учнів (вихованців) закладу, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободу і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати в учнів (вихованців) закладу освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції України та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати в учнів закладу освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

захищати учнів (вихованців) закладу освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою;

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу, виконувати свої посадові обов’язки.

4.9. На час залучення до проведення зовнішнього оцінювання за працівниками зберігається місце роботи (посада) та заробітна плата за їх основним місцем роботи.

4.10. Атестація педагогічних працівників закладу освіти  є обов'язковою і здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.

      4.11. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси дітей;

звертатися до закладу освіти, органів управління освітою з питань освіти;

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

4.12. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

забезпечувати  умови  для здобуття освіти;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

 постійно дбати про фізичне здоров’я,  психічний стан  дітей, створювати  належні умови ля розвитку їх природних  здібностей

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

виховувати повагу до державної мови та державних символів України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

 

V. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

5. Система управління закладом визначається Законом України «Про освіту» та установчими документами.

Установчі документи закладу освіти передбачають розмежування компетенції засновника (засновників), інших органів управління закладу освіти та його структурних підрозділів відповідно до законодавства.

  6. Права і обов’язки засновника щодо управління закладом освіти визначаються Законом України «Про освіту» та іншими законами України, установчими документами закладу освіти.

        7. Засновник закладу освіти або уповноважена ним особа:

затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

8. Керівництво закладом здійснює директор, повноваження якого визначається законодавством, цим Статутом та трудовим договором. 

9. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються законом та установчими документами закладу освіти.

Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

10. Керівник закладу освіти призначається засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

11. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

організовує діяльність закладу освіти;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

має право оголосити конкурс на вакантну посаду;

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

  12. Основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначається Законом України «Про загальну середню освіту», цим Статутом, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.

  13. Основні повноваження, відповідальність, порядок формування і діяльності колегіальних органів управління закладу освіти визначаються законодавством та установчими документами закладу освіти.

  14. Громадське самоврядування в закладі освіти - це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти.

Громадське самоврядування в закладі освіти здійснюється на принципах, визначених частиною восьмою статті 70 Закону України «Про освіту».

У закладі освіти можуть діяти:

органи самоврядування працівників закладу освіти;

органи самоврядування здобувачів освіти;

органи батьківського самоврядування;

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

 15. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти.

 16. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

 Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти створюється за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

 17. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

18. Члени наглядової (піклувальної) ради закладу освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

19. До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти.

20. Наглядова (піклувальна) рада має право:

брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

сприяти стимулюванню (заохоченню) творчої праці педагогічних працівників та учнів;

здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

21. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

 

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

 6.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності.

6.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов'язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

        6.3. Майно закладу освіти є власністю територіальної громади міста Івано-Франківська і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, заклад освіти володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством та цим Статутом та відповідно до обмежень, встановлених засновником. 

6.4. Заклад освіти відповідно до вимог чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами i несе відповідальність за недотримання вимог та норм з їx охорони.

6.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

VII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

7.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно до законодавства та Статуту.

 7.2. Джерела формування коштів та майна закладу:

-       кошти  державного та місцевого бюджетів;

-       кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися освітніми закладами та інших послуг відповідно до укладених договорів;

-       добровільні грошові внески;

-       інші джерела не заборонені законодавством України.

 

Бюджетні кошти спрямовуються на виконання обраних закладом освіти навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов'язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

 Бюджетне фінансування закладу освіти не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у зазначених в закладі освіти додаткових джерел фінансування.

Бюджетні асигнування на здійснення діяльності закладу освіти та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

7.3. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу фінансуються за рахунок коштів засновника закладу.

7.4. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

7.5. Отримані в установленому порядку закладом ос

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ