• Івано-Франківськ
  для туристів
 • Мобільний
  Івано-Франківськ
 • Відвідай
  Івано-Франківськ
Меню

Проекти
рішень

Про внесення на розгляд міської ради проекту рішення «Про зміну назви Івано-Франківської загальноосвітньої школи I-ІІІ ступенів №28 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області»

 

 

 

Керуючись ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.3 ст.12 Закону України «Про освіту», ч.1 ст.9 Закону України «Про загальну середню освіту», з метою приведення назви та установчих документів закладу Івано-Франківської загальноосвітньої школи I-Ш ступенів №28 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області у відповідність до вимог чинного законодавства, увічнення пам’яті  В’ячеслава Чорновола,  виконавчий комітет міської ради

 

вирішив:

 

 1. Внести на розгляд міської ради проект рішення «Про зміну назви Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області» (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О.Левицького.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                Руслан Марцінків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про зміну назви Івано-Франківської загальноосвітньої школи  I-ІІІ ступенів №28 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області

 

 

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.3 ст.12 Закону України «Про освіту», ч.2 ст.8, ч.1 ст.9 Закону України «Про  загальну середню освіту», з метою  приведення  назви  та установчих документів закладу Івано-Франківської загальноосвітньої школи   I-ІІІ ступенів №28  Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області у відповідність до вимог чинного законодавства, увічнення пам’яті В’ячеслава Чорноволаміська рада

 

вирішила:

 

 1.  Змінити назву  Івано-Франківської загальноосвітньої школи   I-ІІІ ступенів №28 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області на  Ліцей ім. В’ячеслава Чорновола Івано-Франківської міської ради.
 2. Затвердити нову редакцію Статуту Ліцею ім. В’ячеслава Чорновола Івано-Франківської міської ради (додається).
 3. Директору Ліцею ім. В’ячеслава Чорновола Івано-Франківської міської ради здійснити заходи щодо державної реєстрації  змін до установчих документів у встановленому законодавством порядку.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О.Левицького та голову постійної депутатської комісії з питань гуманітарної політики М.Смаль.

 

 

 

Міський голова                                        Руслан Марцінків

 

Затверджено:

Івано-Франківською міською радою

Рішення від_____________№_________

Міський голова

____________Р.Марцінків

«___» «___________» 2019р.

Погоджено:

Директор Департаменту освіти та науки Івано-Франківської мicькoї ради

 

_____________І.Максимчук

 

«____» «___________» 2019р.

 

 

 

 

 

 

         СТАТУТ

         ЛІЦЕЮ ім. В’ячеслава Чорновола

          ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             м. Івано-Франківськ

            2019

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

1.1.    Ліцей ім. В’ячеслава Чорновола (далі-заклад освіти) Івано-Франківської  міської ради є комунальним закладом загальної середньої освіти I-ІІІ ступенів, що здійснює освітню діяльність на трьох рівнях (початкової, базової середньої та профільної)  освіти.

1.2.    Юридична адреса закладу освіти є: 76005 Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. В. Чорновола, буд. 130, код ЄДРПОУ 02136382.

1.3.    Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких  надана Верховною Радою України.

             Заклад освіти провадить освітню діяльність на підставі ліцензії (ліцензій), виданої (виданих) в установленому законодавством порядку, діє на підставі  Статуту.

1.4. Закладосвітиє юридичною особою має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, а також інші атрибути  юридичної особи відповідно  до законодавства України.

 1.5. Засновником (власником) закладу загальної середньої освіти є: Івано-Франківська міська рада Івано-Франківської області, уповноважений орган – Департамент освіти та науки.

 1.6. Заклад освіти є  неприбутковою  бюджетною  організацією.

  1.7. Утримання закладу освіти  здійснюється за рахунок місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством України.

           1.8. Головною метою діяльності закладу освіти є:

           забезпечення     всебічного розвитку, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя  в суспільстві  та цивілізованої взаємодії  з природою, має прагнення до самовдосконалення  і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської активності, громадянської позиції.

            1.9. Мовою освітнього процесу у закладі освіти є державна мова.

            У закладі освіти  функціонують структурні підрозділи:

            Початкова школа –заклад освіти І ступеня, що забезпечує початкову                  

            освіту.

            Гімназія -  заклад   середньої освіти II ступеня, що забезпечує базову          

            середню освіту.

            Ліцей  - заклад  середньої  освіти Ш ступеня, що забезпечує профільну

            середню освіту.

          У закладі може функціонувати пришкільний інтернат на 60 місць, діяльність якого регламентується Положенням про пришкільний інтернат затверджений Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

                  Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів закладу освіти визначається Положеннями, які затверджуються  керівником закладу освіти.

 

          II.     ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.

 

          2.1.Головними завданнями закладу освіти є:

виховання громадянина України;

формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

виконання вимог Державних стандартів базової середньої освіти, загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;

виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини i громадянина;

реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання шанобливого  ставлення до родини, поваги до народних  традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей  Українського народу та інших народів і націй;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування  гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження i зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти.

      2.2.Заклад освіти виконує наступні функції:

              реалізує положення  Конституції України, Законів України  «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

             задовольняє потреби громадян в здобутті базової середньої, загальної  середньої освіти;

забезпечує єдність навчання і виховання;

формує освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти;

створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

забезпечує відповідність рівня базової середньої освіти, загальної середньої освіти Державним стандартам освіти;

охороняє життя і здоров'я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу загальної середньої освіти;

формує в здобувачів освіти засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

забезпечує добір і розстановку кадрів;

планує власну діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти;

встановлює відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

видає документи про освіту у відповідності до чинного законодавства;

здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції.

                 Ш.     ОРГАНІ3АЦІЯ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ

 

           3.1. Освітній процес у закладі освіти здійснюється відповідно до освітньої програми, розробленої та затвердженої відповідно до порядку, визначеного  законодавством.

           3.2. Основою для розроблення освітньої  програми в закладі освіти  є  Державний стандарт початкової освіти, базової середньої освіти, загальної середньої освіти.

3.3. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

3.4. На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

3.5. Виховання здобувачів освіти у закладі освіти здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.

Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у  Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

3.6. У закладі освіти забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

     3.7. Примусове залучення здобувачів освіти закладу загальної середньої  освіти до вступу в будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

      3.8. Діти з особливими освітніми потребами залучаються до позакласної та позашкільної роботи з урахуванням  їхнього віку, здібностей, інтересів, потреб, можливостей, індивідуальних особливостей освітньої діяльності  та стану здоров’я.

      3.9. Заклад освіти може здійснювати освітній процес за класно-урочною,  вечірньою, груповою, індивідуальною, сімейною (домашньою) формами навчання, за потреби  організовувати  інклюзивне навчання або педагогічний патронаж. На підставі  звернення батьків дитини  або осіб, які їх заміняють, заклад освіти для навчання дітей  з особливими освітніми потребами  утворює інклюзивні  та /або  спеціальні групи ( класи).

      3.10. Зарахування здобувачів освіти до структурного підрозділів початкової освіти  закладу освіти  проводиться наказом керівника на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка у відповідності до вимог законодавства.

      3.11. Діти з особливими освітніми потребами мають право на першочергове зарахування до структурного підрозділу початкової освіти закладу освіти.

      3.12. Зарахування здобувачів освіти до  структурних підрозділів базової середньої освіти та загальної середньої освіти (профільної)  здійснюється у порядку встановленому чинним законодавством наказом керівника закладу освіти.

3.13. Навчальний рік у закладі освіти розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.14. Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами тощо), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою. Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження здобувачів освіти та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

3.15.  Заклад  загальної середньої освіти   здійснює освітній процес  за формами навчання  у відповідності до чинного законодавства та п’ятиденним робочим тижнем.

      Тривалість уроків становить: у перших класах -35 хвилин, у других-четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих класах  – 45 хвилин. Різниця в часі навчальних годин перших-четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з здобувачами освіти.

      Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

     3.16. У закладі освіти можуть функціонувати групи подовженого дня, які створюються та фінансуються у порядку визначеному чинним законодавством.

 3.17. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, оцінювання  досягнень  дітей з особливими освітніми  потребами  здійснюється  у порядку та згідно із критеріями оцінювання,  встановленими  центральним органом  виконавчої влади  у сфері освіти та науки.

     3.18. Здобувачі освіти забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками у відповідності до вимог чинного законодавства.

     3.19. Організація харчування здобувачів освіти, в тому числі забезпечення  безкоштовним харчуванням  дітей  пільгових категорій, а також дітей з особливими освітніми потребами здійснюється у встановленому законом порядку.

     3.20. Контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти, які закінчили заклад загальної середньої освіти III ступеня вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

     3.21. Заклад загальної середньої освіти здійснює поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів освіти та вибір їх форм, змісту та способу.

3.22. Переведення здобувачів освіти до наступного класу закладу загальної середньої освіти здійснюється у встановленому  порядку.

     3.23. Випускникам закладу освіти видається відповідний документ про освіту.

     3.24. Документ про  загальну середню  освіту  для дітей  з порушенням  зору виготовляється  у відповідності до вимог чинного законодавства за рахунок коштів державного бюджету.

 

 

IV.      УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

4.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:

здобувачі освіти;

керівник;

педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;

інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

4.2. Зарахування здобувачів освіти до закладу загальної середньої освіти  здійснюється, як правило, з 6 років.

4.3. Здобувачі освіти закладу освіти мають право на:

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної діяльності тощо;

безпечні та нешкідливі умови навчання;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу  загальної середньої освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі ;

особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

4.4. Здобувачі освіти закладу освіти зобов’язані:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу загальної середньої  освіти.

4.5. Залучення здобувачів освіти закладу освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

4.6. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти.

4.7. Педагогічні працівники мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

користування бібліотекою, культурною, спортивною, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

захист професійної честі та гідності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

безпечні і нешкідливі умови праці;

подовжену оплачувану відпустку;

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

4.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти закладу загальної середньої освіти передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти закладу загальної середньої освіти  формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати в здобувачів освіти закладу освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції України та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати в здобувачів освіти закладу освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

захищати здобувачів освіти закладу освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою;

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу загальної середньої освіти , виконувати свої посадові обов’язки.

 4.9. Атестація педагогічних працівників закладу освіти  є обов'язковою і здійснюється, у відповідності до вимог чинного законодавства.

       4.10. Батьки або особи, які їх замінюють мають право:

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси дітей;

звертатися до закладу освіти, органів управління освітою з питань освіти;

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

4.11. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

забезпечувати  умови  для здобуття освіти;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

 постійно дбати про фізичне здоров’я,  психічний стан  дитини, створювати  належні умови ля розвитку їх природних  здібностей

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

виховувати повагу до державної мови та державних символів України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

V.    УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

 

5.1.  Засновник закладу освіти:

затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання ( зміну типу)  закладу освіти;

реалізує інші права, передбачені законодавством.

5.2. Уповноважений орган:

здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти, визначає форми контролю за діяльністю керівника закладу освіти;

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

затверджує кошторис закладу освіти  у порядку визначеному чинним законодавством;

приймає фінансовий звіт закладу освіти у порядку, визначеному законодавством;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

реалізує інші права, передбачені законодавством та статутом закладу освіти.

5.3. Засновник та уповноважений орган не мають права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

5.4. Засновник може делегувати окремі свої повноваження уповноваженому органу. 

5.5   Засновник закладу освіти зобов’язаний:

забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу.

5.6. Безпосереднє керівництво закладом загальної середньої освіти здійснює керівник.

5.7. Керівник закладу освіти (директор) призначається на посаду шляхом укладання контракту за результатами конкурсного відбору у встановленому порядку.

 5.8. Керівник закладу несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

5.9. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

5.10. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

організовує діяльність закладу освіти;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

призначає на посаду та звільняє з посади заступника керівника, педагогічних та інших працівників закладу освіти, визначає їх функціональні обов’язки;

має право оголосити конкурс на вакантну посаду;

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

здійснює розподіл педагогічного навантаження;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу загальної середньої освіти;

сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу; 

здійснює інші повноваження у відповідності до чинного законодавства.

5.11. Колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

5.12. Педагогічна рада закладу освіти:

планує роботу закладу;

схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення здобувачів освіти до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення здобувачів освіти, працівників закладу освіти та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності здобувачів освіти, працівників закладу освіти та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу освіти.

5.13. У закладі освіти можуть діяти:

органи самоврядування працівників закладу освіти;

органи самоврядування здобувачів освіти;

органи батьківського самоврядування;

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

      5.14. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти. 

       5.15. У закладі освіти функціонують методичні об’єднання, що  охоплюють учасників освітнього процесу.

       5.16. За рішенням засновника може створюватися наглядова (піклувальна) рада закладу освіти.

       5.17. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

 

VI.      МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

 6.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності.

6.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов'язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

       6.3. Майно закладу освіти є власністю територіальної громади міста Івано-Франківська і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, заклад освіти володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством та цим статутом та відповідно до обмежень, встановлених засновником. 

6.4. Заклад освіти відповідно до вимог чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами i несе відповідальність за недотримання вимог та норм з їx охорони.

6.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

VII.   ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

7.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно до законодавства та Статуту.

 7.2. Джерела формування коштів та майна закладу:

-       кошти  державного та місцевого бюджетів;

-       кошти або майно, які надходять безоплатно у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

-       пасивні доходи;

-       кошти або майно, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг , у тому числі доходів державних навчальних закладів , отриманих від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, у тому числі від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю; дотацій або субсидій отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів  або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством , з метою зниження рівня цін.

Доходи неприбуткових організацій, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій і використання виключно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами) розрахованого та затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

-       кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися освітніми закладами та інших послуг відповідно до укладених договорів;

-       добровільні грошові внески;

-       інші джерела не заборонені законодавством України.

У разі якщо за наслідками звітного (податкового) року доходи, зараховані до кошторису для утримання зазначених організацій, перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.

 Бюджетні кошти спрямовуються на виконання обраних закладом освіти навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов'язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

 Бюджетне фінансування закладу  освіти не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у зазначених в закладі освіти додаткових джерел фінансування.

Бюджетні асигнування на здійснення діяльності закладу освіти та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

7.3. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу фінансуються за рахунок коштів засновника закладу.

7.4. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

7.5. Отримані в установленому порядку закладом освіти кошти як плата за надання послуг, гранти, дарунки та благодійні внески, а також  кошти від реалізації в установленому порядку майна та іншої діяльності (власні надходження) закладу освіти належать до доходів бюджету і використовуються закладом  освіти на цілі, визначені Бюджетним кодексом України.

7.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти  визначається керівником відповідно до законодавства. За рішенням керівника закладу загальної середньої освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно закладом освіти або через централізовану бухгалтерію.

 7.7. Доходи закладу освіти  у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних закл

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ