• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Департамент
комунальних ресурсів

РІШЕННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (12 СЕСІЯ) СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ від 16.05.2017 р. №130 -12

РІШЕННЯ  Івано-Франківської міської ради (12 сесія) сьомого демократичного скликання

від 16.05.2017 р. №130 -12

 

Про внесення змін до нормативних актів з питань приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська

 

Керуючись Законом України «Про приватизацію державного майна», Законом України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи пропозиції виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (рішення виконавчого комітету міської ради  від 06.04.2017 року №223), Івано-Франківська міська рада

вирішила:

1. Внести зміни до «Положення про проведення аукціонів з продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська», затвердженого рішенням Івано-Франківської міської ради від 14.04.2011 року №442-15 із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Івано-Франківської міської ради від 29.05.2012 року № 760-25, що додаються (додаток 1).

2. Внести зміни до «Концепції приватизації комунального майна в місті Івано-Франківську», затвердженої рішенням Івано-Франківської міської ради від 14.04.2011 року№168-ІХ із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Івано-Франківської міської ради від 29.05.2012 року №761-25 та від 12.06.2014 року № №1439-45, що додаються (додаток 2).

3. Опублікувати дане рішення в газеті «Західний кур’єр».

4. Рішення набуває чинності з моменту його опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Олексія Кайду та постійну депутатську комісію з питань оренди та приватизації комунального майна (С.Гаєвський).

 

Міський голова                                                                        Руслан Марцінків

 

Додаток 1 до рішення міської ради від 16.05.2017 р. №130-12

Зміни

до  «Положення про проведення аукціонів з продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська»

(надалі – Положення)

 

1. У тексті Положення слова «Фонд комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська» в усіх відмінках замінити словами «Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради» у відповідних відмінках.

2. Розділ 1 Положення викласти у такій редакції:

«1. Загальні положення

Це Положення визначає механізм підготовки, організації і проведення приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська шляхом продажу на аукціоні (в тому числі в електронній формі), який полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.

Продаж об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками комунальної власності, на яких вони розташовані, здійснюється відповідно до цього Положення.»

3. Пункт 2.2 розділу 2 Положення доповнити абзацами дванадцятим та тринадцятим такого змісту:

«У разі, якщо аукціон проводиться в електронній формі, про це обов’язково зазначається в оголошенні (інформаційному повідомленні), а також вказується інформація про організатора аукціону (в т.ч. номери телефонів, поштова та електронна адреса).

Рішення про проведення аукціону в електронній формі приймається Департаментом  та оформляється наказом.»

4. Пункт 2.4 розділу 2 Положення викласти у такій редакції:

«2.4 Процедура подання, реєстрації та розгляду заяв на участь в аукціоні (в тому числі в електронній формі) здійснюється в порядку, визначеному Фондом державного майна України.»

5. Пункт 3.1 розділу 3 Положення викласти у такій редакції:

«3.1 Аукціон (в тому числі в електронній формі) проводиться організатором аукціону – юридичною особою, яка має досвід проведення аукціонних торгів.»

6. Пункт 3.2 розділу 3 Положення після слів «на аукціоні» доповнити словами «(у тому числі в електронній формі)».

7. Пункт 3.4 розділу 3 Положення викласти у такій редакції:

«3.4 У разі коли на участь в аукціоні з продажу об’єкта надійшла заява від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві із забезпеченням ним умов приватизації об’єкта за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни продажу. Рішення про зміну способу приватизації оформляється наказом директора Департаменту.»

8. Пункт 3.6 розділу 3 Положення викласти у такій редакції:

«3.6 Об’єкти не продані на аукціоні Департамент готує до продажу на аукціоні (у тому числі в електронній формі) повторно. Повторний аукціон проводиться відповідно до вимог цього Положення.»

9. Пункт 3.7.1 розділу 3 Положення викласти у такій редакції:

«3.7.1 Організатор аукціону діє відповідно до угоди, укладеної з Департаментом. Угода повинна передбачати: строки проведення аукціону; початкову ціну продажу об’єкта приватизації; крок аукціону; розмір і порядок виплати винагороди; взаємні зобов'язання, умови розірвання угоди та майнову відповідальність сторін; форму проведення аукціону;

для аукціонів, що проводяться в електронній формі: час початку торгів та закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій); адресу веб-сайту організатора аукціону, зобов’язання організатора аукціону щодо забезпечення додержання вимог законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства з приватизації; наявність договору з Фондом державного майна України про організацію продажу майна, що перебуває в державній власності; обов’язок організатора аукціону забезпечити організацію і проведення аукціону в цілодобовому режимі, безперешкодний допуск учасників до участі в аукціоні в електронній формі, рівні умови для всіх учасників аукціону в електронній формі, пошук і перегляд повної та достовірної інформації щодо проведення аукціону в електронній формі, захист даних, блокування несанкціонованих дій щодо отримання інформації про об’єкти, що виставляються на продаж, хід аукціону в електронній формі та його учасників; інші умови на розсуд сторін угоди.»

10. Розділ 3 Положення доповнити п. 3.7.5 такого змісту:

«3.7.5 Організація і проведення продажу об’єктів приватизації на аукціоні в електронній формі здійснюється у порядку, визначеному Фондом державного майна України.»

 

Секретар міської ради                                                                       Оксана Савчук

 

 

 

 

Додаток 2 до рішення міської ради від 16.05.2017 р.  №130-12

Зміни

до «Концепції приватизації комунального майна в місті Івано-Франківську»

(надалі – Концепція)

 

1. У тексті Концепції слова «Фонд комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська» в усіх відмінках замінити словами «Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради» у відповідних відмінках.

2. У тексті Концепції слова «тимчасова депутатська контрольна комісія з питань оренди та приватизації об’єктів комунальної власності, проведення тендерів та розподілу житлового фонду» у всіх відмінках замінити словами «профільна депутатська комісія з питань оренди та приватизації комунального майна» у відповідних відмінках.

3. Абзац другий пункту 1.2 розділу І Концепції викласти в такій редакції:

«Програма приватизації розробляється Департаментом комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради згідно з рекомендаціями комісії виконавчого комітету міської ради з питань надання в оренду нежитлових приміщень та приватизації об’єктів комунальної власності міста, схвалюється виконавчим комітетом міської ради і з врахуванням пропозицій та зауважень профільної депутатської комісії з питань оренди та приватизації комунального майна подається для затвердження на сесію міської ради.»

4. Пункт 1.3 розділу І Концепції викласти в такій редакції:

«1.3 У Програмі приватизації визначаються:

-    мета;

-    шляхи, способи досягнення та заходи з реалізації мети;

-    очікувані результати виконання Програми приватизації;

-    перелік об’єктів комунальної власності міста, які підлягають приватизації з визначеними способами приватизації.»

5. В пункті 2.3 розділу ІІ Концепції слова «Закону України «Про приватизацію державних підприємств» замінити словами «Закону України «Про приватизацію державного майна».

6. Розділ ІІ Концепції доповнити пунктом 2.4 наступного змісту:

«2.4 Включення об’єктів приватизації до Програми приватизації здійснюється з ініціативи органу приватизації чи потенційного покупця. Процедура подання, реєстрації та розгляду заяв на включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, здійснюється в порядку, визначеному Фондом державного майна України. Всі заяви на включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, попередньо розглядаються на засіданнях комісії виконавчого комітету міської ради з питань надання в оренду нежитлових приміщень та приватизації об’єктів комунальної власності міста, за результатами роботи якої Департаментом комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради готуються відповідні проекти рішень.»

7. Абзац сьомий пункту 4.1 розділу IV Концепції вилучити.

8. Третій абзац пункту 5.1 розділу V Концепції після слів «на аукціоні» доповнити словами «(у тому числі в електронній формі)».

9. Пункт 5.2 розділу V Концепції викласти в такій редакції:

«5.2 Приватизації шляхом продажу на аукціоні підлягає все майно щодо якого прийнято рішення про приватизацію, окрім майна щодо якого прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу.»

10. Пункт 5.3 розділу V Концепції викласти в такій редакції:

 «5.3. Приватизації шляхом викупу підлягають:

- нежитлові будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та інше індивідуально визначене майно, включені до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу відповідно до рішень міської ради;

-    нежитлові будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та інше індивідуально визначене майно не продані на аукціоні. У разі якщо на аукціон з продажу об’єкта приватизації надійшла заява від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не ничже початкової ціни.

У разі прийняття рішення про приватизацію орендованого комунального майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) орендар одержує право на викуп такого майна, якщо орендарем за згодою орендодавця за рахунок власних коштів здійснено поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, за яким воно було передано в оренду, визначеної суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання для цілей оренди майна.»

11. Пункт 5.4 розділу V Концепції викласти в такій редакції:

«5.4 У разі якщо Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради звертається до орендаря  з пропозицією приватизувати шляхом викупу орендоване майно, а орендар протягом 30 календарних днів не погоджується на викуп такого майна за ціною визначеною на підставі незалежної оцінки об’єкта, яка здійснюється в установленому порядку суб’єктом оціночної діяльності, то Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради може запропонувати зазначене майно для продажу на конкурентних засадах. При цьому договір оренди зберігає свою силу для нового власника до закінчення терміну, на який договір оренди був укладений.»

12. Пункти 6.2, 8.6 та 8.7 Концепції вилучити. Пункти 8.8÷8.11 вважати пунктами 8.6÷8.9 відповідно.

13. В абзаці другому пункту 7.2 розділу VII Концепції слова «управління освіти міськвиконкому, управління культури міськвиконкому, центральної міської клінічної лікарні» замінити словами «комунальних закладів охорони здоров’я міста, Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради, Департаменту культури Івано-Франківської міської ради».

14. Пункт 8.3 розділу VIIІ Концепції викласти в такій редакції:

«8.3. При визначенні вартості об’єкта приватизації, що перебуває в оренді, враховуються поліпшення орендованого майна (будівель, споруд, приміщень), які неможливо відокремити від цього майна без заподіяння йому шкоди, здійснених орендарем за час оренди за рахунок власних коштів та за погодженням орендодавця, і підтверджених актом перевірки виконання орендарем невід’ємних поліпшень орендованого майна».

15. У пункті 8.5 розділу VIII Концепції слова «у чотиримісячний термін з дня затвердження висновків про вартість об’єкта приватизації сесією міської ради» замінити словами «у термін, протягом якого чинний висновок оцінювача».

16. У пункті 9.1.1 розділу ІХ Концепції слова «забезпечити охорону пам’ятки культурної спадщини (її частини)» замінити словами «укласти охоронний договір на пам’ятку культурної спадщини (її частину)».

17. Пункт 9.1.2 розділу ІХ Концепції вилучити. Пункти 9.1.3 та 9.1.4 вважати пунктами 9.1.2 та 9.1.3 відповідно.

18.Пункт 10.1 розділу Х Концепції викласти в такій редакції:

«10.1. Отримувачем коштів від приватизації об’єктів комунальної власності є Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради. Кошти, одержані від приватизації комунального майна, інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації (за подання заяви на приватизацію, суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об'єкти приватизації, відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо), зараховуються до бюджету м. Івано-Франківська за винятком податку на додану вартість, який перераховується до Державного бюджету України».

 

Секретар міської ради                                                                       Оксана Савчук

 

Опитування

Для чого, на Вашу думку, потрібна популяризація міста?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ