• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
Меню

Актуально

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ТОРГАХ

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ТОРГАХ

УКРАЇНА

Проект з централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська

№ 39004 «Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська»

 

«Модернізація котельні по вул. Довга, 68а з установкою нового газового котла загальною потужністю 9 МВт»

 

Це Запрошення до участі в торгах йде за Загальним повідомленням про закупівлю для проекту з централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська № 39004 «Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська» (надалі – Проект), яке було опубліковано 18 травня 2010 року  в «Procurement Opportunities», номер 6130-GPN-39004, та останнє оновлення відбулося 17 червня 2015 року (надалі – Проект).

 

Державне міське підприємство «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (надалі – «Замовник»),отримало кредитЄвропейського банку реконструкції та розвитку (надалі – «Банк») та грант від Шведського агентства співробітництва міжнародного розвитку (SIDA) на покриття витрат для проекту з централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська № 39004 «Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська».

 

Цими тендерними документами Замовник запрошує Підрядників надсилати свої запечатані пропозиції для прийняття участі в тендері по контракту: «Модернізація котельні по вул. Довга, 68а з установкою нового газового котла загальною потужністю 9 МВт» (надалі –  Об’єкт).

 

Підрядник зобов’язаний здійснити поставку, монтаж, пуско-налагоджувальні роботи  та ввести в експлуатацію газовий котел (потужністю 9 МВт з автоматичним пальником, з тягодутевим обладнанням та автоматикою безпеки, з коефіцієнтом корисної дії не менше 92%) та інше допоміжне обладнання в існуючій котельні, виконати всі необхідні будівельні роботи, а також  провести навчання технічного персоналу  Замовника, як це зазначено у тендерних документах.

 

Контракт «Модернізація котельні по вул. Довга, 68а з установкою нового газового котла загальною потужністю 9 МВт» буде фінансуватися за рахунок кредитних коштів.

 

Учасники торгів, у тому числі партнери спільних підприємств чи консорціумів, повинні відповідати таким мінімальним кваліфікаційним вимогам:

 

- Досвід виконання проектів

1. Учасник Тендеру або ведучий партнер СПКА повинний продемонструвати, що він має позитивний досвід як  генеральний підрядник за останні 5 (п’ять) років  у виконанні щонайменше 3 (трьох) завершених контрактів, ідентичних за змістом і, складністю із запропонованим контрактом, на який оголошено тендер, і які були реалізовні в Україні і/або інших країнах східної Європи з схожими кліматичними умовами.

 

 

Всі партнери СПКА повинні надати подробиці аналогічних контрактів пропорційно до частки їх участі у консорціумі. Вартість контрактів має бути перерахована у євро на дату їх істотного завершення, чи на дату їх отримання для контрактів, що тривають.

 

- Фінансовий стан

2. Необхідно надати фінансову звітність за останні 5 (п’ять) років починаючи з 2012 року. яка продемонструє стійкість фінансового становища учасника тендеру. Стійкі збитки або ризик банкрутства, зазначені в звітності, слугуватимуть підставою для дискваліфікації учасника. Учаснику також може бути запропоновано надати додаткову важливу інформацію або пояснення щодо його здатності виконати запропоновані роботи, що викликає сумніви з огляду на істотні поточні зобов’язання або триваючі інші тендери щодо значних контрактів.

 

3. Учасник тендеру повинен мати середньорічний оборот (дохід)  як головний підрядник

за останні 5 (пять) років не менше 2 200 000 (два мільйони дівсті тисяч) євро в еквіваленті.

 

4. Учасник тендеру повинен продемонструвати наявність фінансових ресурсів, таких, як ліквідні активи, незакладене нерухоме майно, кредитні лінії або інші фінансові кошти, необхідні для забезпечення руху грошових коштів та ресурсів для задоволення грошового потоку в розмірі не меньшому ніж 800 000 (вісімсот тисяч) євро або еквівалент на виконання контракту строком на 4 (чотири) місяця,  беручи до уваги зобов'язання Учасника за іншими договорами.

У випадку, якщо учасник тендеру використовує іншу валюту, розрахунки здійснюються за обмінним курсом, встановленим Національним Банком України станом на дату публікації Запрошення до Участі в Тендері.

 

- Наявність в Учасника тендеру необхідної матеріально-технічної бази для виконання робіт за контрактом

5. Учасник тендеру повинен надати інформацію стосовно будь-якого спеціалізованого обладнання чи устаткування, яке, на його думку, буде необхідно використати для виконання робіт по Проекту. Додатково для цього він повинен підтвердити, що він буде мати швидкий доступ до даного обладнання чи устаткування завдяки ренті, лізингу та іншим шляхом.

 

6. Учасник тендеру матиме вищезазначені ресурси вільними від поточних зобов’язань та/або триваючих тендерів.

Учасник надає інформацію про поточні контрактні зобов’язання та триваючі тендери.

 

- Позовна (судова) історія

7. Учасник тендеру надає інформацію щодо історії участі в судових провадженнях та/або арбітражних рішеннях проти учасника або будь-якого партнера СПКА або їх невиконання зобов’язань за контрактами, що може потягнути за собою дискваліфікацію та відмову від допуску до тендеру.

Більш того, якщо учасник формально не допущений Банком до укладання контрактів, а Замовник може відмовитися від  укладання контракту з таким учасником, Замовник має право відкинути пропозицію такого учасника.

Учасник тендеру зобов’язаний надати достовірну інформацію за останні п’ять років про поточні та минулі судові процеси або арбітражний розгляд, що виникли внаслідок завершених контрактів чи контрактів, що ще виконуються. Замовник залишає за собою право відхилити тих Учасників, у чиїх позовних  історіях протягом останніх п'яти років показано більше двох випадків, де було прийнято рішення не на користь Учасника.

 

- Зобовязання щодо персоналу.

8. Учасник тендеру повинен мати висококваліфікований персонал. Кандидати повинні відповідати наступним вимогам:

- Головний представник Підрядника - Керівник Проекту повинен мати не менше 15 років загального досвіду роботи, в тому числі 10 років досвіду виконання аналогічних робіт і не менше 5 років досвіду роботи в управлінні аналогічними Контрактами (роботами) у галузі теплопостачання.

- Головний проектант Проекту повинен мати не менше 15 років загального досвіду роботи, в тому числі 10 років досвіду роботи в проектуванні та 5 років досвіду роботи в управлінні та/або технічному нагляді за виконанням аналогічних робіт в галузі теплопостачання,

- Керівник площадки з вищою освітою в інженерно-будівельній галузі (або пов'язаних з нею галузях), який має не менше 15 років загального досвіду роботи, в тому числі 10 років досвіду роботи в аналогічній сфері будівництва та нагляду за пуско-налагоджувальними роботами та 5 років досвіду роботи в управлінні будівництвом та пуско-налагоджувальними роботами у галузі теплопостачання

Для кожної посади претендент має надати інформацію по формі, наведеній в додатку 1 до  Кваліфікаційної форми (6) Забов’язання щодо персоналу Том І.vi тендерних документів.

 

- Загальні критерії

9. Участь Спільних Підприємств, Консорціумів чи Асоціацій (тут і надалі СПКА) дозволяється. Фірма-член СПКА, названа головною (надалі – Лідер) має забезпечувати щонайменше 80%  критеріїв кваліфікації.

Інші члени (надалі – Партнери) повинні відповідати не менш ніж процентному відношенню їх дольової участі у СПКА, застосованому до критеріїв кваліфікації. СПКА колективно повинні задовольняти критерії, наведені  вище. Необхідно додати відповідні показники кожного з партнерів для визначення чи відповідає кваліфікації СПКА.

Партнери індивідуально мають відповідати вимогам стосовно фінансової звітності, та вимогам стосовно позовів.

 

Спеціальні вимоги на випадок залучення Субпідрядників

10. У тих випадках, коли Учасник тендеру пропонує залучити конкретних субпідрядників чи постачальників для виконання частини робіт або здійснення поставок по Контракту, обсяг яких перевищує 10% від загальної вартості Контракту, Учаснику тендеру необхідно надати інформацію відповідно до форм, наведених в додатку 2 до Кваліфікаційної форми (1) Лист Звернення Том І.vi тендерних документів, для кожного запропонованого субпідрядника чи постачальника. Учасник тендеру не може використати референції таких субпідрядників або субпостачальників.

Учасник продемонструє, що пропонований постачальник або субпідрядник достатньою мірою відповідає вимогам щодо спеціального досвіду, а саме: успішний досвід виконання у останні 5 (п’ять) років зобов’язань підрядника (генерального або субпідрядника) за щонайменше 3 (трьома) контрактами співставного масштабу та/або природи та рівня складності у порівнянні з роботами/постачаннями, що пропонуються до передачі субпідряднику. Замовник залишає за собою право вимагати заміни пропонованих субпідрядників у випадку дискваліфікації останніх.

 

  - Інші критерії

11. Здатність виконувати післяпродажне обслуговування.

Учасник тендеру чи його місцевий представник повинен виконати вказані в даних Тендерних документах зобовязання щодо технічної підтримки, гарантійного обслуговування, ремонту та забезпечення запасними частинами, а також обслуговування всього устаткування, включеного до об’єму поставки, протягом 3-х років.

Учасник торгів повинен надати інформацію про те, чи є в Учасника торгів в країні Замовника діючі сервісні центри та/або склади для забезпечення  технічного обслуговування та ремонту котельного обладання.

 

12. Проектування, виготовлення та поставка товарів, матеріалів, робіт та обладнання, які включені до цих Документів конкурсних торгів, повинні відповідати вимогам відповідного українського законодавства, кодексів та регламентів, вони повинні відповідати відповідним європейським та міжнародним стандартам. У випадку розбіжностей між національними та міжнародними стандартами перевага повинна надаватись стандарту з більш жорсткими вимогами.

 

Планується виконання Контракту протягом 6 (шість) місяців з дати набрання ним чинності.

 

Торги по контрактах, які фінансуватимуться за рахунок коштів кредиту Банку відкриті для фірм з усіх країн. Кошти кредиту Банку не використовуватимуться для здійснення будь-яких платежів фізичним або юридичним особам або за будь-який імпорт товарів, якщо такі платежі або імпорт заборонені за рішенням Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, прийнятому відповідно до Глави VII Статуту Організації Об'єднаних Націй.

 

Тендерну документацію можна отримати за адресою, поданою нижче, сплативши внесок, який не повертається, у розмірі 200 євро:

 

1)   Для українських учасників торгів після сплати вказаної суми в гривнях за міжбанківським курсом на день здійснення оплати на рахунок:

Назва одержувача:  ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»

Розрахунковий рахунок одержувача:    26002212004463

Банк-одержувач: ПАТ АБ «Укргазбанк», м. Івано-Франківськ, Україна

МФО 320478

Ідентифікаційний номер 03346058

Інд.под.№  033460509156   

Свідоцтво ПДВ № 12847708  

 

2)       Для іноземних учасників торгів після сплати вказаної суми на рахунок:

Назва одержувача                               ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»

Розрахунковий рахунок одержувача             26007301015772 (10008/0000)

Банк-одержувач                    АТ «Ощадбанк», м. Івано-Франківськ, Україна

SWIFT                                                      COSBUAUKIVF

Адреса Банку                                         м. Івано-Франківськ, Україна        

Посередник                                             DEUTSCHE BANK AG

SWIFT                                                      DEUTDEFF

Адреса посередника                            Frankfurt am Main 

Номер рахунку                                      947057610

           

Учасник тендеру повинен зазначити мету платежу «Оплата за отримання тендерної документації по Проекту № 39004 «Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська» - по контракту «Модернізація котельні по вул. Довга, 68а з установкою нового газового котла загальною потужністю 9 МВт».

 

Платіж 200 євро включає витрати на копіювання, доставку кур’єрською поштою та комунікаційні послуги (включаючи ПДВ та за виключенням винагороди Банку та інших гонорарів, які повинні сплачуватися учасником тендеру).

 

Тендерна процедура по данному Проекту є двохстадійною (двох етапною) та полягає в наступному:

(a)     Тендерна пропозиція Першого Етапу буде включати технічні пропозиції без будь-якого зазначення цін, а також перелік будь-яких відхилень від технічних та комерційних вимог, зазначених в тендерній документації, або будь-яких альтернативних технічних пропозицій, які Учасник торгів бажає запропонувати з обгрунтуванням такої пропозиції при умові, що такі відхилення або альтернативні пропозиції не призведуть до  змін основних цілей Проекту.

Після того, як Замовник проведе оцінку тендерних пропозицій Першого Етапу, він запросить кожного Учасника торгів, який відповідає кваліфікаційним вимогам, та подав пропозицію, що відповідає технічним вимогам, на ознайомлювальну зустріч. На цій зустрічі будуть розглянуті пропозиції всіх таких Учасників торгів, і всі зміни, доповнення, виключення та інші поправки, які необхідно буде врахувати при поданні тендерної пропозиції другого етапу, будуть внесені в Меморандум.

Запрошення подати тендерну пропозицію Другого Етапу отримають тільки ті кваліфіковані Учасники торгів, які нададуть тендерну пропозицію Першого Етапу, яка відповідає технічним та іншим вимогам тендерної документації.

 

(b) Тендерна пропозиція Другого Етапу буде складатися із уточненої технічної тендерної пропозиції, яка включатиме всі зміни, що вимагаютьcя Замовником, відповідно до Меморандуму ознайомлювальної зустрічі, або які необхідно  внести, враховуючи будь-які зміни в тендерній документації, виданій після подання тендерної пропозиції Першого Етапу, а також з комерційної тендерної пропозиції.

 

Тендерні пропозиції Першого Етапу повинні бути надані за адресою, вказаною нижче, не пізніше 10:00 год. за місцевим часом 12 вересня 2017 року в кабінет відділу стратегічного розвитку. Розкриття тендерних пропозицій першого етапу відбудеться за адресою, вказаною нижче, 12 вересня 2017 року о 11.00 в кабінеті головного інженера. До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій  допускаються всі учасники торгів або їх уповноважені представники, що мають бажання бути присутніми.

 

Усі тендерні пропозиції Другого етапу повинні супроводжуватися Забезпеченням тендерної пропозиції в розмірі 15000,00 (пятнадцять тисяч) євро чи еквіваленту в конвертованій валюті, за курсом, встановленим Національним Банком України станом на день видачі забезпечення тендерної пропозиції і повинні бути надані за адресою, вказаною нижче, не пізніше часу і дати  кінцевого терміну подачі тендерних пропозицій, вказаних в Запрошенні подавати тендерні пропозицій Другого етапу,  де вони будуть розкриті у присутності представників учасників торгів, які бажають взяти участь.

 

Учасники торгів можуть отримати тендерну документацію та всю іншу додаткову інформацію, подавши відповідний письмовий запит на нижче вказану адресу:

                Державне міське підприємство «Івано-Франківськтеплокомуненерго»

             До уваги: п. Олени Іванів, Керівника Групи впровадження проекту

Вул. Богдана Хмельницького , 59a,

м. Івано-Франківськ, 76007, Україна

Тел: (+380 3422) 2-43-02 факс:  (+380 3422) 6-35-55

                Email: ivaniv.olena03@gmail.com;

strateg@tke.if.ua

 

 

 

INVITATION FOR TENDERS

 

UKRAINE

Ivano-Frankivsk District Heating Project

No 39004 “Reconstruction and Modernization of the District Heating System of Ivano-Frankivsk

 

Modernization of the Boiler House at 68a Dovha street

with the installation of the gas boiler with the total capacity of  9 MW

 

 

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for Ivano-Frankivsk District Heating Project number 39004 “Reconstruction and modernization of the district heating system of Ivano-Frankivsk” (hereinafter the Project) originally published in the Procurement Opportunities on 18 May 2010 No. 6130-GPN-39004 and updated on 17 June 2015 (hereinafter the Project).

 

State Municipal Enterprise Ivano-Frankivsk Teplokomunergo (The Employer), has received a loan from the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) and a grant from the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) towards the cost of implementation of the Ivano-Frankivsk District Heating Project No. 39004 “Reconstruction and Modernization of the District Heating System of Ivano-Frankivsk”.

 

By these tender documents Employer invites Contractors to submit the sealed offers for participation in the Tender under the Contract “Modernisation of the Boiler House at 68a Dovha street with the installation of the new gas boiler with the total capacity of 9MW” (hereinafter referred to as Facilities).

 

Contractor shall supply, install, pre-commission and commission the gas boiler (with the capacity of 9MW with the automatic burner with draft equipment and automatic safety controls, efficiency not less than 92%) and other auxilliary equipment in the existing boiler house, perform all required construction works and training of Employer’s staff as it is stated in the tender documents.

 

Contract “Modernisation of the Boiler House at 68a Dovha street with the installation of the new gas boiler with the total capacity of 9MW” will be financed with the proceeds of the loan.

 

 

 

The Tenderers including the joint venture or consortia partners shall meet the following minimal qualification requirements:

 

- Experience in project implementation:

  1. The Tenderer or a leading partner of JVCA shall demonstrate that it has positive experience as prime contractor within the last 5 (five) years in the execution of at least 3 (three) completed contracts in scope comparable to the proposed contract and implemented in Ukraine and/or other countries of Eastern Europe with similar climate conditions

 

 

 

All partners of JVCA shall provide details of the similar contracts proportional to their individual share in consortium. Values of these contracts shall be converted to Euro on the date of their substantial completion or on the date of their awarding for the contracts that are ongoing.

 

- Financial position

  1. The audited balance sheets for the last 5 (five) years starting from 2012 shall be submitted and must demonstrate the soundness of the Tenderer’s financial position. Persistent losses or risk of bankruptcy indicated in reporting will be a basis for disqualification of the tenderer. The tenderer will also be asked to provide additional important information or explanation as to his ability to perform the proposed work which is questionable in view of the substantial current liabilities or other ongoing tenders on significant contracts.

 

3. The Tenderer shall have an average annual turnover (revenue) as prime contractor over the last 5 years of not less than equivalent of EUR 2, 200 000.00 (two million and two hundred thousand) or equivalent.

 

4. The Tenderer shall demonstrate that it has available financial resources, such as liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means sufficient to meet the contract cash flow for the contract execution for a period of 4 (four) months, estimated as not less than EUR 800,000.00 (eight hundred thousand) or equivalent, taking into account the applicant's commitments for other contracts. In case the tenderer uses other currency, payments are made at the exchange rate set by the National Bank of Ukraine as of the date of publication of invitation to tenderers.

 

- Availability for the tenderer the necessary material and technical resources for implementation of contractual works 

5. The Tenderer shall provide information on any special equipment that he believes he will require access to in order to complete the Project works. In addition, he shall confirm that he will have ready access, through hire, lease or other to such equipment.

 

6. The tenderer shall have the above resources free of current liabilities and/or ongoing tenders. The tenderer shall provide the information about current contractual commitments and ongoing tenders.

 

- Litigation History

7. The Tenderer should provide a Litigation History against the tenderer or any partner of JVCA or failure to meet the obligations under contracts that can result in disqualification and refusal of admission to tender.

Moreover, in case the tenderer is not officially admitted by the Bank to conclusion of contracts, and the Employer can refuse to conclude the contract with such a tenderer the Employer can reject the offer of such tenderer

The Tenderer should provide reliable information for the last five years on current and past litigation or arbitration resulting from completed or ongoing contracts. The Employer reserves the right to exclude Tenderers which have a litigation history showing more than two cases during the last five years where the award was against the Tenderer.

 

 

- Personnel Capabilities

8. The Tenderer shall have highly qualified personnel. The Candidates shall meet the following requirements: 

-     The Main representative of the Contractor - Project Manager, shall have not less than 15 years of total work experience; including 10 years of experience of implementation of work of similar nature and not less than 5 years of management of similar contracts (works) in heat supply.  

-     Chief Designer of the Project shall have not less than 15 year of total work experience, including 10 years of experience of design works and not less than 5 years of management and/or technical supervision of similar works in heat supply.

-     Site Manager shall have high education in civil engineering (or related areas), not less than 15 years of general experience, including 10 years of experience in similar civil works and commissioning supervision and 5 years of experience in civil work and commissioning management in heat supply;

For each position the Tenderer shall provide information in a form given in Attachment 1 to Qulification Form (6) Personnel Capabilities, Volume I.vi of the Tender Documents.

 

- General criteria

9. Participation of Joint Ventures, Consortia or Associations (hereinafter JVCA) is allowed. A company-member of JVCA nominated to be the leader (hereinafter the Leader) shall have not less than 80 percent of all qualifying criteria.

The other members (hereinafter the Partners) shall have not less than their individual percentage share in the JVCA applied to the qualification criteria.

The JVCA shall satisfy collectively the criteria specified above. The relevant figures for each of the partners shall be added to arrive at the JVCA total capacity.

Individual members of the consortium must each satisfy the requirements for financial reports and litigation.

 

Special requirements in case of involvement of Subcontractors

10. If the Tenderer proposes to use named subcontractors or suppliers for some components of the works or supplies under the Contract in excess of 10 percent of the total value of the Contract, the Tenderer shall provide the information in the forms provided in Attachment 2 to Qualification Form (1) Letter of Application, Volume I.vi of the Tender Documents for each proposed subcontractor or supplier. The Tenderer cannot use the references of such subcontractors or sub-suppliers.

The Tenderer shall demonstrate that the proposed supplier or subcontractor adequately meets the requirements regarding special expertise, namely the successful experience of implementation during the last five (5) years of the obligations of the contractor (prime one or subcontractor) under at least 3 (three) contracts with comparable scope and / or nature and complexity compared to works / supply proposed to be transferred to subcontractor. The Employer reserves the right to require the replacement of the proposed sub-contractors in case of disqualification of the latter.

 

- Other criteria

11. Ability to perform after-sales service

The Tenderer or its local service agent shall be able to carry out the maintenance, warranty, repair and spare parts stocking obligations prescribed in these Tender Documents for three (3) years, as well as maintain all equipment included to the scope of supply.

The Tenderer shall inform if in the country of the Employer he has service centers working and/or storages to secure technical maintenance and repair of boiler equipment.

 

12. Design, manufacturing and supply of goods, materials, works and equipment included in these tender documents shall comply with the relevant Ukrainian legislation requirements as well as codes and regulations, they shall comply with relevant European and international standards. In case of differences between national and international standards, the preference should be given to a standard with more strict requirements.

 

The Contract is planned to be completed within 6 (six) months from the effective date.

 

 

Tendering for contracts to be financed with the proceeds of loan from the Bank is open to firms from all countries. The proceeds of the Bank’s loan will not be used for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

 

Tender documents may be obtained from the address below upon payment of non-refundable fee of 200 €:

1)       for Ukrainian tenderers, upon payment of the mentioned amount in UAH (Hryvnja of Ukraine) at inter-bank exchange rate of the payment day on the account:

Beneficiary’s name:               State Municipal Enterprise “Ivano-FrankivskTeplokomunenergo”

Beneficiary’s account            26002212004463

Beneficiary’s bank                         JSC "Ukrgasbank", Ivano-Frankivsk, Ukraine

MFO 320478

Identification number                    03346058

Individual tax number:                  033460509156

Certification for VAT                     No12847708

 

2) For foreign Tenderers, upon payment of the mentioned amount to the account:

Beneficiary’s name     State Municipal Enterprise “Ivano-FrankivskTeplokomunenergo”

Beneficiary’s account                             26007301015772 (10008/0000)

Beneficiary’s bank                                                              JSC Oschadbank, Ivano-Frankivsk, Ukraine

SWIFT                                                                                                                COSBUAUKIVF

Bank’s address                                                                     Ivano-Frankivsk, Ukraine

Intermediary                                                                                                     DEUTSCHE BANK AG

SWIFT                                                                                                                DEUTDEFF

Intermediary’s address                                                       Frankfurt am Main

Account number                                                                   947057610

 

The Tenderer shall specify the purpose of the payment “Payment for obtaining of the tender documents for Project 39004 “Reconstruction and modernization of the district heating system of Ivano-Frankivsk” – for the contract Modernization of the Boiler House at 68a Dovha street with the installation of the new gas boiler with the total capacity of 9MW”.

 

The EUR 200 (two hundred) fee includes expenses for copying, delivery via registered express courier and communication services (VAT inclusive, and exclusive of Bank commission and other fees, which shall be paid by the tenderer).

 

The tender procedure for this Project is of two stages and includes the following:

 

a)             the First Stage tender will consist of a technical proposal only, without any reference to prices, and a list of any deviations to the technical and commercial conditions set forth in the tender documents or any alternative technical solutions a Tenderer wishes to offer, and a justification therefor, provided always that such deviations or alternative solutions do not change the basic objectives of the Project.

            Following evaluation by the Employer of the First Stage Tenders, the Employer will invite each Tenderer who meets the qualification criteria and who has submitted a technically responsive tender to a clarification meeting. The proposals of all such tenderers will be reviewed at the meeting and all required amendments, additions, deletions and other adjustments will be noted and recorded in a Memorandum.

Only qualified tenderers submitting a technically responsive and acceptable First Stage tender will be invited to submit a Second Stage tender.

 

b)             the Second Stage Tender will consist of an updated technical tender incorporating all changes required by the Employer as recorded in the Memorandum to the clarification meeting or as necessary to reflect any amendments to the tender documents issued subsequent to submission of the First Stage tender; and the commercial tender.  

First Stage tenders must be delivered to the address below to the Strategic Development Office on or before 12 september 2017 at 10.00 local time. The First Stage tender proposals will be opened at the address specified below in the Chief Engineer’s Office on 12 september 2017  at 11.00 local time in the presence of all tenderers or their authorised representatives who wish to attend.

All Second Stage tenders must be accompanied by a Tender Security of 15,000.00 (fifteen thousand) EUR or its equivalent in a convertible currency at the exchange rate established by the National Bank of Ukraine as of the date of issuance of tender security, and must be delivered to the address below on or before the time and date of the submission deadline specified in the Letter of Invitation to submit Second Stage tenders, where they will be opened in the presence of the tenderers’ representatives who wish to attend.

Prospective tenderers may obtain tender documents and whole other additional information by submitting a written request to the address indicated  below:

State municipal enterprise "Ivano-Frankivskteplokomunenergo"

To attention of Olena Ivaniv, PIU Director,

59a Bogdana Khmelnitskogo str.,

Ukraine, 76007, Ivano-Frankivsk,

Tel: (+380 3422) 2-43-02  fax:  (+380 3422) 6-35-55

Email: ivaniv.olena03@gmail.com;    

strateg@tke.if.ua

 

 

Актуально

Офіційно

Опитування

Чи визначилися ви зі своїм сімейним лікарем?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ